By using Stats4U you agree that Stats4U uses cookies for the sign in process and that Stats4U stores cookies on the computer of your users. Read more in our privacy policy.

 

Home | Features | Live | Support


Statistic - Counter 1052489#


General Countries Screens
Systems Browser Plugins
Referer Failures Reports


Referer

Links to my website (Today) | Links to my website (Total) | My most viewed sites | Search engines


Links to my website (Today):
Hits:Referer:


Links to my website (Total):
Hits:Referer:
22628 https://www.google.
pl/
9854 http://www.google.co
m/
7267 https://www.google.
com/
2248 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox
30 https://www.google.
co.uk/
16 http://m.facebook.co
m/
16 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/htt
ps/www.google.com
5 https://pl.search.y
ahoo.com/
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/
2 http://www.google.pl
/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&c
d=13&ved=2ahUKEwjhs
aa9rPvjAhUFs4sKHaEU
CjM4ChAWMAJ6BAgAEAE
&url=http://parafia.
swiebodzin.org.pl/w
ydarzenia-2017/389-
powitanie-pielgrzym
%C3%B3w-na-jasnej-g
%C3%B3rze&usg=AOvVa
w3_53Gg2JDJKYo3nPRj
Mt4C
2 https://lm.facebook
.com/
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/sprzatanie
-kosciola
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/intencje-m
szy-sw
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2018
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/historia-para
fii/proboszczowie-p
arafii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/86-zdjcia
-historyczne
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/po
bieralnia
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/proboszcz-par
afii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2016
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/251-modzi
eowa-grupa-apostols
ka
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/2-rok-200
7
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/156-rok-2
013
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/130-niedz
iela-palmowa
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/242-rok-2
015
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2018?start
=15
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/333-kolę
dnicy-misyjni-w-wio
sce-indian
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/303-rok-2
016
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/3-rok-200
8
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/5-rok-201
0
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/468-triduu
m-paschalne
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?limitstart
=0
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/481-uroczy
stość-matki-boże
j-zielnej
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/480-od-sł
owa-do-czyu-w-mocy-
ducha-świętego-na
-wzór-św-maksymil
iana
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/479-parafi
alna-pielgrzymka-do
-tuchowa
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=10
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=15
1 https://www.google.
fr/
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=5
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=20


My most viewed sites:
Hits:Referer:
62258 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/
18179 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/ogloszenia
-duszpasterskie
10879 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/intencje-m
szy-sw
4106 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/ogloszenia-dus
zpasterskie
3706 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia
2536 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
1961 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/intencje-mszy-
sw
1352 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia
1202 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/
273 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/sprzatanie
-kosciola
154 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/duszpa
sterstwo/sakramenty
-i-poslugi/malzenst
wo
122 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/479-parafi
alna-pielgrzymka-do
-tuchowa
101 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/481-uroczy
sto%C5%9B%C4%87-mat
ki-bo%C5%BCej-zieln
ej
92 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/348-rok-2
017
71 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/480-od-s%C
5%82owa-do-czyu-w-m
ocy-ducha-%C5%9Bwi%
C4%99tego-na-wz%C3%
B3r-%C5%9Bw-maksymi
liana
53 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/proboszcz-par
afii
39 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/478-pielgr
zymka-dzieci-pierws
zokomunijnych
26 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/sprzatanie-kos
ciola
22 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/ko
ntakt
17 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=5
15 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2018
14 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/co
mponent/content/art
icle/26-internet/in
ternet/48-modliwa-p
rzed-wejsciem-do-in
ternetu?Itemid=101
12 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=10
9 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2015
8 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/po
bieralnia
8 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2017/388-p
o%C5%9Bwi%C4%99ceni
e-wie%C5%84c%C3%B3w
-%C5%BCniwnych
7 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2018
6 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/480-od-s%C5%82
owa-do-czyu-w-mocy-
ducha-%C5%9Bwi%C4%9
9tego-na-wz%C3%B3r-
%C5%9Bw-maksymilian
a
6 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/479-parafialna
-pielgrzymka-do-tuc
howa
6 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/86-zdjcia
-historyczne
6 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2017/385-u
roczysto%C5%9B%C4%8
7-odpustowa-i-po%C5
%BCegnanie-ks-wojci
echa-sroki
5 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/parafi
a/proboszcz-parafii
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia?start=10
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/481-uroczysto%
C5%9B%C4%87-matki-b
o%C5%BCej-zielnej
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/473-uroczy
sto%C5%9B%C4%87-bo%
C5%BCego-cia%C5%82a
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/grupy-
parafialne/szafarze
-komunii-sw
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/385-uroczy
sto%C5%9B%C4%87-odp
ustowa-i-po%C5%BCeg
nanie-ks-wojciecha-
sroki
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/3-rok-200
8
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia?start=15
3 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/2-rok-200
7


Search engines:
Hits:Referer:
93 Google: margo biżute
ria
73 Google: empleogratis.
com
69 Google: info kety
53 Google: shadow torren
t
50 Google: edclick
50 Google: biżuteria ze
stali chirurgicznej
33 Google: msm energetyk
a
32 Google: info kęty
31 Google: www.edmarker.
com
27 Google: parafia stare
bojanowo
21 Google: kaltwasser co
llies
21 Google: SEMALT.COM
19 Google: ilm ja inimes
ed
16 Google: edmark
16 Google: zs krzepice
15 Google: feldwies
15 Google: licznik subsk
rypcji na żywo
14 Google: kalendarz zaw
odów vhf
13 Google: cache:ELR7dm8
RzMwJ:chomikuj.pl/Ghosts_STK
/*e2*97*a2*e2*97*a4FILMY+POR
NO*e2*97*a2*e2*97*a4/*e2*96*
baDrunk+Girls
12 Google: minerały
12 Google: margo bizuter
ia
11 Google: parafia libra
ntowa
11 Google: parafia gołu
bie
10 Google: stoffe online
bestellen schweiz
10 Google: edmark edclic
k
10 Google: feldwies übe
rsee wirtshaus
10 Google: jawornik pols
ki parafia ogłoszenia
10 Google: acompanhante
de luxo suzi campinas
10 Google: margobizuteri
a
10 Google: shqipet.do .a
m
9 Google: www wirshaus
feldwies
9 Google: tv shqip hd a
t ua
9 Google: tnt torrent g
ry
9 Google: Edmarker.com
8 Google: najblirzszy s
klep ogrodniczy w okolicy br
zeszcz
8 Google: PARAFIA RZYMS
KO-KATOLICKA P.W. ŚW. ANNY
Biecz
8 Google: redmi note 3
mtk firmware
8 Google: torrenty za d
armo
8 Google: top lista ada
ma
8 Google: d`feeldwies


High grade encryption (128 Bit-key)


Copyright © Stats4U.net 2006 - 2019 - All rights reserved.
Random Stats | Crawler | Sitemap | Privacy Policy | Terms of service / Impressum