By using Stats4U you agree that Stats4U uses cookies for the sign in process and that Stats4U stores cookies on the computer of your users. Read more in our privacy policy.

 

Home | Features | Live | Support


Statistic - Counter 1052489#


General Countries Screens
Systems Browser Plugins
Referer Failures Reports


Referer

Links to my website (Today) | Links to my website (Total) | My most viewed sites | Search engines


Links to my website (Today):
Hits:Referer:


Links to my website (Total):
Hits:Referer:
23821 https://www.google.
pl/
15033 http://www.google.co
m/
11190 https://www.google.
com/
2485 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox
32 android-app://com.g
oogle.android.googl
equicksearchbox/htt
ps/www.google.com
10 https://pl.search.y
ahoo.com/
8 https://www.google.
co.uk/
6 https://lm.facebook
.com/
5 https://l.facebook.
com/
3 http://m.facebook.co
m/
3 https://www.faceboo
k.com/
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/powolania-z-p
arafii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/sprzatanie
-kosciola
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/ogloszenia
-duszpasterskie
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/powolania-z-p
arafii/58-siostra-t
eresa-hojdys
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/po
bieralnia
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2016
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/intencje-m
szy-sw
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/proboszcz-par
afii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/in
dex.php?option=com_
content&view=articl
e&id=243:kanonizacy
jna-iskra-bozego-mi
losierdzia&catid=32
:wydarzenia&Itemid=
72
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2017?start
=20
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/malz
enstwo
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/kancel
aria
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/156-rok-2
013
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/5-rok-201
0
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/348-rok-2
017
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/193-rok-2
014
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/7-rok-201
1
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/461-dzień
-kobiet-w-parafii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/495-dziewc
zeca-sluzba-maryjna
-w-swiebodzinie
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/494-nowy-m
inistrant-słowa-bo
żego-–-lektor
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/493-nowi-a
spiranci-i-ministra
nci
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/477-msza-
w-prymicyjna-ks-mi
chała
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/496-roraty
-2019-rozne-oblicza
-naszej-mamy
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/497-odwied
zil-nas-sw-mikolaj
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=5
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/500-oplate
k-dla-osob-mieszkaj
acych-samotnie-w-pa
rafii
1 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/499-koleda
-misyjna


My most viewed sites:
Hits:Referer:
73850 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/
20949 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/ogloszenia
-duszpasterskie
12762 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/intencje-m
szy-sw
7024 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/ogloszenia-dus
zpasterskie
4293 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia
3224 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/intencje-mszy-
sw
2952 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
2017 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/
1775 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia
776 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/og
loszenia/sprzatanie
-kosciola
82 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/pa
rafia/proboszcz-par
afii
69 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/499-koleda
-misyjna
33 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/500-oplate
k-dla-osob-mieszkaj
acych-samotnie-w-pa
rafii
31 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/malz
enstwo
13 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/oglosz
enia/sprzatanie-kos
ciola
8 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2018
6 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/sakram
enty-i-poslugi/pogr
zeb
5 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/467-rekole
kcje-s%C5%82owo-od-
ks-paw%C5%82a-stani
aszek
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/co
mponent/content/art
icle/26-internet/in
ternet/48-modliwa-p
rzed-wejsciem-do-in
ternetu?Itemid=101
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/499-koleda-mis
yjna
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/ko
ntakt
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/pobier
alnia
4 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/parafi
a/historia-parafii/
proboszczowie-paraf
ii
4 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia?start=5
3 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia-2016
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2018/409-konce
rt-noworoczny-sankt
uaryjnej-orkiestry-
d%C4%99tej
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia-2016/308-pierw
sza-komunia-%C5%9Bw
i%C4%99ta
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/parafi
a/proboszcz-parafii
3 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/duszpa
sterstwo/grupy-para
fialne/rada-parafia
lna
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/kr
onika-fotograficzna
/category/303-rok-2
016
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/477-msza-%
C5%9Bw-prymicyjna-k
s-micha%C5%82a
2 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/parafi
a/kapliczki-i-krzyz
e
2 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/kronik
a-fotograficzna/cat
egory/348-rok-2017
2 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/488-pielgrzymk
a-do-tylicza,-powro
%C5%BAnika-i-muszyn
y
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/465-plener
owa-droga-krzy%C5%B
Cowa
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/du
szpasterstwo/grupy-
parafialne/rada-par
afialna
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/460-wielki
-post-%E2%80%93-cza
s-powrotu-do-pana-b
oga
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/461-dzie%C
5%84-kobiet-w-paraf
ii
2 http://www.parafia.s
wiebodzin.org.pl/wy
darzenia/462-%E2%80
%9Ewracajmy-do-jero
zolimy%E2%80%9D
2 http://parafia.swieb
odzin.org.pl/wydarz
enia/487-nasza-scho
la-parafialna-go%C5
%9Bci%C5%82a-w-kosz
ycach-ma%C5%82ych


Search engines:
Hits:Referer:
1804 Google: empleogratis
entrevista
1729 Google: empleogratis
198 Google: margo biżute
ria
122 Google: info kety
103 Google: shadow torren
t
75 Google: info kęty
75 Google: edclick
73 Google: empleogratis.
com
70 Google: biżuteria ze
stali chirurgicznej
60 Google: msm energetyk
a
52 Google: www.edmarker.
com
50 Google: parafia stare
bojanowo
43 Google: minerały
40 Google: Member.edmark
er.com
37 Google: amazon
31 Google: edmark edclic
k
30 Google: edmarker.com
27 Google: Parafia zagó
rów
27 Google: parafia gołu
bie
26 Google: biuteria ze s
tali hirurgicznej
23 Google: feldwies
21 Google: torrenty za d
armo
21 Google: stoffe online
bestellen schweiz
21 Google: shsm parish w
ebsite
21 Google: kaltwasser co
llies
21 Google: SEMALT.COM
20 Google: edmark
20 Google: ilm ja inimes
ed
19 Google: zs krzepice
19 Google: shadows torre
nts
18 Google: edmarker
17 Google: infokety
16 Google: margo bizuter
ia
16 Google: edmark sign i
n
16 Google: spółdzielni
a energetyka warszawa
15 Google: parafia libra
ntowa
15 Google: edmark edclic
15 Google: licznik subsk
rypcji na żywo
15 Google: kalendarz zaw
odów vhf
14 Google: top lista ada
ma


High grade encryption (128 Bit-key)


Copyright © Stats4U.net 2006 - 2020 - All rights reserved.
Random Stats | Crawler | Sitemap | Privacy Policy | Terms of service / Impressum